طراحی اختصاصی بخش دیالیز

ما به عنوان قوی ترین متحد شما در هزینه و زمان صرفه جویی می کنیم.

واحد دیالیز فقط یک مرکز درمانی نیست. برای بسیاری از بیماران ، تقریباً شبیه خانه دوم است. مکانی که تقریباً نیمی از هفته خود را در آنجا سپری می کنند و تا آخر عمر خود انجام می دهند ، مگر اینکه جزء معدود خوش شانس هایی باشند که پیوند دریافت می کنند.بنابراین ، طراحی واحد دیالیز تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی این گروه از بیماران دارد ؛ بیمارانی که کیفیت زندگی آنها بسیار ضعیف شده است.

 

یکی از پارامتر های اصلی طراحی بخش دیالیز، جانمایی دستگاه ها و لوازم پزشکی می باشد.لوله کشی بهینه و چیدمان لوازم مطابق الزامات وزارت بهداشت از سرایت آلودگی به افراد حاضر در آن محیط جلوگیری می کند و با ایجاد دسترسی سریع به لوازم پزشکی ،کاهش خطرات را رقم می زند.استفاده بهینه از فضا و ایجاد حس خوب برای بیماران و همراهانشان یکی از مهمترین پارامتر ارزیابی در طراحی و جانمایی می باشد.

این موارد در طراحی یک سیستم دیالیز سیار اهمیت بیشتری دارد.یک سیستم دیالیز سیار باید بتواند با حداکثر ظرفیت و مطابق با الزامات اصلی به درمان بیماران دیالیزی بپردازد.در چنین سیستم هایی فرایند طراحی و جانمایی باید بگونه ای انجام پذیرد تا دفع آلودگی و جلوگیری از انتشار عفونت ایمنی بیمار و محیط زیست تضمین گردد.همچنین در فرایند دیالیز بیمار آسوده و در آرامش باشد.

شرکت توسعه درمان فرتاک بعنوان خدمتی رایگان ، طراحی و جانمایی لوازم و دستگاه ها در یک بخش دیالیز را مطابق با الزامات وزارت بهداشت انجام می دهد و اطمینان استفاده بهینه از فضای در دسترس را به مشتریان می دهد.

design